Rámcový učebný plán 2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika (od 2013)

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 1,511 3,5
Anglický jazyk 333 9
Človek a príroda
Fyzika 2 2
Človek a spoločnosť
Občianska náuka 1 1
Človek a hodnoty
1 1
Matematika a práca s informáciami
Matematika 211 4
Informatika 22 4
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 1,51,51,5 4,5
Teoretické odborné vzdelávanie
Ekonomika 1 1
Technické kreslenie 1 1
Elektrotechnické materiály 1 1
Základy elektrotechniky 3 3
Technológia 1 1
Elektrické merania 21,5 3,5
Elektronika 22 4
Rádioelektronika 21 3
Elektropríslušenstvo úžitkovej techniky 1,51 2,5
Základy automatického riadenia 1,5 1,5
Elektrotechnická spôsobilosť 1 1
Praktická príprava
Odborný výcvik 151517,5 47,5


© aScAgenda 2022.0.1312 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.11.2021
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce
   • skola@sosematej.sk
   • 052 7731696
   • Hlavná 1400/1 059 51 Poprad-Matejovce