Rámcový učebný plán 2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika DUAL (od 2019/2020)

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 1,511 3,5
Anglický jazyk 322 7
Človek a príroda
Fyzika 1 1
Človek a spoločnosť
Občianska náuka 1 1
Človek a hodnoty
1 1
Matematika a práca s informáciami
Matematika 211 4
Informatika 2 2
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 1,51,51 4
Teoretické odborné vzdelávanie
Ekonomika 1 1
Úvod do sveta práce 1 1
Technické kreslenie 1 1
Elektrotechnické materiály 1 1
Základy elektrotechniky 3 3
Technológia 1 1
Elektrické merania 21,5 3,5
Elektronika 21 3
Rozvod elektrickej energie 1,5 1,5
Elektrické stroje a prístroje 22 4
Využitie elektrickej energie 1 1
Základy automatického riadenia 1,5 1,5
Praktická príprava
Odborný výcvik 152121 57


© aScAgenda 2022.0.1312 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.11.2021
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce
   • skola@sosematej.sk
   • 052 7731696
   • Hlavná 1400/1 059 51 Poprad-Matejovce